zena@francobampi.it
Inder

XXVII

Zenivi rsci

( Juniperus   oxycedrus )

Grafa ofii Grafa de l'Alfrdo Gismndi
Capi de vegn di rboi inponnti
v' vsto un girno in mma a-i Cn d'Invra,
qunde apnn-a chinu zu d'in cora
o montu sci into bsco a pasegi.

Amindo i grsci trnchi rexistnti
co-o vrde in mma e co-e baltte rsse,
provu grn mvggia, cmm'o fsse
'n tro micoo da mccia in rva a-o m.
Capai de vegn di erboi imponenti
v' visto n giōrno in imma ai Cen d'Invrea,
quande appenn-a chinu z d'in corra
o montu sci in to bosco a passeggi.

Ammiando i grosci tronchi rexistenti
c verde in imma e co-e ballette rōsse,
provu gran mveggia, cōmm'o fōsse
n'tro micoo da maccia in riva a-o m.

Fotografa - Pe savine de ci - Wiki

Mccia mediternia: i vintistte medagion

I. iprssi | II. Pn d'Alppo | III. Pinstri | IV. Pin nostr | V. Mrxe | VI. Brghi da spasoe | VII. Brghi da pppe | VIII. Sze  busai long | IX. Zenivi | X. rxo | XI. Armon | XII. Lentschi e scornabcchi | XIII. Stecad | XIV. Rosmann | XV. Mortn | XVI. Corn | XVII. Spghi ponznti | XVIII. Grutani | XIX. Frscio | XX. fuggio | XXI. Strepabrghe | XXII. Ginstre | XXIII. Crpoi | XXIV. Flmole | XXV. Tmou | XXVI. Pi ervn | XXVII. Zenivi rsci

Inder