zena@francobampi.it
Inderê

XII

Lentìschi e scornabécchi

( Pistacia   lentiscus   e   Pistacia   terebinthus )

Grafîa ofiçiâ Grafîa de l'Alfrêdo Gismóndi
Scibén che e vòstre féugge o stésso ödô
màndan fretæ, ò ànche magâra a-o sô,
saiéi, mæ cäi Lentìschi e Scornabécchi
sénpre i parénti pövei di fistécchi (1).

Perché nisciùn di doî séi fabricâ
quélla noxìnn-a vèrde profûmä
che fa tànto piaxéi, cô de l'erbétta
inti berödi e inta tésta in cascètta.
Scibbèn che e vostre fêugge o stesso ödō
mandan frettæ, ò anche magara a-o sō,
saièi, mæ cäi Lentischi e Scornabecchi
sempre i parenti pövei di fistecchi (1).

Perchè nisciûn di duî sèi fabbricâ
quella noxinn-a verde profûmmä
che fa tanto piaxèi, cō de l'erbetta
in ti berödi e in ta testa in cascetta.

(1) Il pistacchio (Pistacia vera)

Lentìschi: Fotografîa 1, Fotografîa 2 - Pe savéine de ciù - Wiki
Scornabécchi: Fotografîa - Pe savéine de ciù - Wiki

Màccia mediterània: i vintisètte medagioìn

I. Çiprèssi | II. Pìn d'Aléppo | III. Pinàstri | IV. Pin nostræ | V. Mèrxe | VI. Brûghi da spasoîe | VII. Brûghi da pìppe | VIII. Sêze ò béusai longæ | IX. Zenéivi | X. Èrxo | XI. Armoìn | XII. Lentìschi e scornabécchi | XIII. Stecadò | XIV. Rosmanìn | XV. Mortìn | XVI. Cornæ | XVII. Spæghi ponzénti | XVIII. Gréutani | XIX. Fràscio | XX. Öféuggio | XXI. Strepabrâghe | XXII. Ginèstre | XXIII. Càrpoi | XXIV. Flàmole | XXV. Tùmou | XXVI. Péi çervìn | XXVII. Zenéivi rósci

Inderê