zena@francobampi.it
Inder

II

Pn d'Alppo

( Pinus   halepensis )

Grafa ofii Grafa de l'Alfrdo Gismndi
In sc scuge dve frnze
i muxi in mlle sproindde
sponci da-o scico chi cinze
tra e rmme a finco de strdde,

ti t'inbuzri di vnti
do frido, do cdo, da ssia e i s goi,
e a cza t ti te snti
scnn-a in sci tito do Bi.
In sc scgge dōve franze
i moxi in mille spruinadde
spunci da-o scico chi cianze
tra e ramme a fianco de stradde,

ti t'imbzari di venti
do freido, do cdo, da sessia e i s guai,
e a casa t ti te senti
scinn-a in sci teito do Baj. (1)

Antica osteria sull'Aurelia quasi di fronte a Villa Quartara.

Fotografa - Pe savine de ci - Wiki

Mccia mediternia: i vintistte medagion

I. iprssi | II. Pn d'Alppo | III. Pinstri | IV. Pin nostr | V. Mrxe | VI. Brghi da spasoe | VII. Brghi da pppe | VIII. Sze  busai long | IX. Zenivi | X. rxo | XI. Armon | XII. Lentschi e scornabcchi | XIII. Stecad | XIV. Rosmann | XV. Mortn | XVI. Corn | XVII. Spghi ponznti | XVIII. Grutani | XIX. Frscio | XX. fuggio | XXI. Strepabrghe | XXII. Ginstre | XXIII. Crpoi | XXIV. Flmole | XXV. Tmou | XXVI. Pi ervn | XXVII. Zenivi rsci

Inder