zena@francobampi.it
Inderê

XXV

Tùmou

( Thymus   vulgaris )

Grafîa ofiçiâ Grafîa de l'Alfrêdo Gismóndi
Scibén che i tò cósti ùmili
arèstan sénpre, ànche alevæ, picìn,
ti pòrti, tùmou, sénpre a nòtta prìnçipe
tra i profùmmi di nòstri tærapìn.

Sinfonîa de fragrànze de ginèstra,
noêla, fén frésco e fióri de rosétta,
ti fæ tra i sàsci o direttô d'orchèstra,
sénsa avéi a marscìnn-a né a bachétta.
Scibbèn che i tò cōsti ûmili
arrestan sempre, anche allevæ, piccin,
ti porti, tùmmao, sempre a notta prinçipe
tra i profûmmi di nostri terrapin.

Sinfonia de fragranze de ginestra,
noëla, fen fresco e fiōri de rosetta,
ti fæ tra i sasci o direttō d'orchestra,
senza avèi a marscinn-a nè a bacchetta.

Fotografîa - Wiki

Màccia mediterània: i vintisètte medagioìn

I. Çiprèssi | II. Pìn d'Aléppo | III. Pinàstri | IV. Pin nostræ | V. Mèrxe | VI. Brûghi da spasoîe | VII. Brûghi da pìppe | VIII. Sêze ò béusai longæ | IX. Zenéivi | X. Èrxo | XI. Armoìn | XII. Lentìschi e scornabécchi | XIII. Stecadò | XIV. Rosmanìn | XV. Mortìn | XVI. Cornæ | XVII. Spæghi ponzénti | XVIII. Gréutani | XIX. Fràscio | XX. Öféuggio | XXI. Strepabrâghe | XXII. Ginèstre | XXIII. Càrpoi | XXIV. Flàmole | XXV. Tùmou | XXVI. Péi çervìn | XXVII. Zenéivi rósci

Inderê