zena@francobampi.it
Inderê

XX

Öféuggio

( Laurus   nobilis )

Grafîa ofiçiâ Grafîa de l'Alfrêdo Gismóndi
Pe ténpi ai nòstri ciù brâvi poêti
ti gh'intresâvi corónn-e,
e mànco ancheu ti no quêti
pe rénde e nòstre pitànse ciù bónn-e.

Chinòu dä româna colìnn-a
ti t'ê redûto a un servîxo ciù grétto,
inte casòule in coxìnn-a
co-o giànch'e néigro e a vitélla a öxelétto.
Pe tempi ai nostri ciû bravi pöeti
ti gh'intreççavi corōnn-e,
e manco anchêu ti no queti
pe rende e nostre pittanse ciû bōnn-e.

Chinòu dä romana collinn-a
ti t'ë ridûto a ûn servixo ciû gretto,
in te cassòule in cuxinn-a
cö gianch'e neigro e a vitella a öxelletto.

Fotografîa - Pe savéine de ciù - Wiki

Màccia mediterània: i vintisètte medagioìn

I. Çiprèssi | II. Pìn d'Aléppo | III. Pinàstri | IV. Pin nostræ | V. Mèrxe | VI. Brûghi da spasoîe | VII. Brûghi da pìppe | VIII. Sêze ò béusai longæ | IX. Zenéivi | X. Èrxo | XI. Armoìn | XII. Lentìschi e scornabécchi | XIII. Stecadò | XIV. Rosmanìn | XV. Mortìn | XVI. Cornæ | XVII. Spæghi ponzénti | XVIII. Gréutani | XIX. Fràscio | XX. Öféuggio | XXI. Strepabrâghe | XXII. Ginèstre | XXIII. Càrpoi | XXIV. Flàmole | XXV. Tùmou | XXVI. Péi çervìn | XXVII. Zenéivi rósci

Inderê