zena@francobampi.it
Inderê

4 Maggio 2011

Troncaménto

Parlâ, métte, sentî, taxéi, piâxéi, avéi, caporâ, generâ, prinçipâ, frén, trêno, cardinâ e cardinâle, comùn, ofiçiâ, quéllo, bèllo (quéllo bèllo lìbbro, quèllo bonànima), tâ (pl. tæ)
Gian Giacomo Cavalli: Çénto poæra de beu tùtti azovæ / no dogeràn ra léngoa a ’n forestê, / chi dìgghe in bón Zenéize, Bertomê, / Amô, mæ cheu, biòu, paròlle tæ

Inderê